Sidka

11 tekstów – auto­rem jest Sid­ka.

To od­ro­binę prze­rażające, że człowiek ro­bi coś mi­mo te­go, że wie o cier­pieniu ja­kie to na niego ściągnie. Każdy z nas ma w so­bie cząstkę ma­sochis­tycznej na­tury. Niektórzy po pros­tu nie sta­rają się jej uk­ry­wać. Czyż nie? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 marca 2011, 23:19

Jeśli jes­teś ko­walem włas­ne­go lo­su, dlacze­go przek­li­nasz Bo­ga za każde swo­je niepowodzenie? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 lutego 2010, 23:17

Do­ras­tam. Pier­wszy raz poczułam że wyrzu­cam z siebie resztki dziecka.
Pier­wszy raz w życiu poczułam, że mogę ko­goś po­kochać całko­wicie bez strachu. 

myśl • 1 lutego 2010, 23:12

Już daw­no zro­zumiałam to, że uśmiech na twarzach ludzi wca­le nie oz­nacza ich szczęścia. Jed­nak dziś z prze­rażeniem od­kryłam, że często płacz wca­le nie oz­nacza smutku. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 stycznia 2010, 16:09

Mo­je życie przy­pomi­na os­tatnio zbiór wy­darzeń spo­wodo­wanych złośli­wością przed­miotów oraz ludzi mar­twych, żywych i nieumarłych. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 stycznia 2010, 23:34

Dos­tałam ideał. Ideał, dla które­go byłam, jes­tem i będę ni­kim. Tak właści­wie to wca­le go nie dos­tałam. Jes­tem jak dziec­ko, które­mu ktoś dał nową za­bawkę a po­tem od ra­zu ją zab­rał. Dziec­ko, które z krzy­kiem błaga o od­da­nie przed­miotu. Je­dyna różni­ca między mną a dziec­kiem jest ta­ka, że nie byłeś, nie jes­teś dla mnie przed­miotem ani za­bawką, ale spełnieniem marzeń. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 stycznia 2010, 19:59

...Po­kochałam nie tyl­ko ciebie. po­kochałam wszys­tko to, co ty kochałeś. Twój ulu­biony film stał się moim ulu­bionym fil­mem, a two­ja ulu­biona książka stała się moją ulu­biona książką. Ra­zem z ty­mi wszys­tki­mi drobnymi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 grudnia 2009, 12:59

Zdarza się,że życie nadzieją bo­li bar­dziej niż świado­mość, że to cze­go chce­my nig­dy się nie wydarzy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 grudnia 2009, 16:20

Są dwie stro­ny medalu.
Piękna to ta kiedy wyz­na­jemy swo­je uczu­cia i zos­ta­jemy od­rzu­ceni. Porzu­camy wszelką nadzieję, ale po pew­nym cza­sie oka­zuje się, że uczu­cia te zos­tały od­wza­jem­nione.
Smut­ne na­tomiast jest to, że w międzycza­sie zdążyliśmy od­dać swo­je ser­ce ko­muś in­ne­mu lub zu­pełnie zwątpić w miłość... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 grudnia 2009, 17:22

Miłość nie jest śle­pa. Miłość uczy przy­mykać oczy człowieka na słabości te­go, ko­go się kocha... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 grudnia 2009, 21:15
Sidka

Zbiór najlepszych cytatów .

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność